പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ , തെരുവ് വിളക്കുകൾ

118.67 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള ഹൈമാസ്റ്റ്  ലൈറ്റുകളും  64 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള പൊതു പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാന്‍ നടപടി എടുത്തു.

 

gallery7

 

ഇ-ടോയ്ലെറ്റുകൾ

 • ശംഖുമുഖം
 • പുത്തരിക്കണ്ടം
 • ആറ്റുപുറം, കുളത്തൂർ (വാണിജ്യനികുതിചെക്ക്പോസ്റ്റിനുസമീപം)

ബസ്കാത്തിരുപ്പ്കേന്ദ്രങ്ങൾ

 • ചാക്കഐ.ടി.എയ്ക്ക്മുന്നിൽ
 • തിരുവനന്തപുരംജനറൽആശുപത്രിയ്ക്ക്മുന്നിൽ (ഭരണാനുമതിലഭിച്ചു)

ഹൈമാസ്റ്റ്ലൈറ്റുകൾ

 • കള്ളിക്കാട്ജംഗ്ഷൻ, കള്ളിക്കാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌
 • മഞ്ചാടിമൂട്ജംഗ്ഷൻ, കള്ളിക്കാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌
 • കൊറ്റംപള്ളി, മാറനല്ലൂർഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌
 • മണ്ണടിക്കോണംജംഗ്ഷൻ, മാറനല്ലൂർഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌
 • പേട്ടറെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ
 • കാട്ടയിക്കോണം
 • ചേങ്കോട്ടുകോണം
 • എൻ.എസ്.ഡിപ്പോ, വള്ളക്കടവ്
 • എ.കെ.ജിപാർക്ക്‌, പട്ടം, പൊട്ടക്കുഴി
 • കുത്ത്കല്ലിൻമൂട്ജംഗ്ഷൻ, കളിപ്പാൻക്കുളംവാർഡ്‌
 • മരുതൂർക്കടവ്ജംഗ്ഷൻ,പാപ്പനംകോട്വാർഡ്‌
 • കണ്ണൻമ്മൂലജംഗ്ഷൻ
 • വെട്ടുകാട്പാർക്ക്‌,  വെട്ടുകാട്പള്ളിക്കുസമീപം
 • പൗണ്ട്കുളംകോളനി, തൈക്കാട്വാർഡ്‌
 • പ്രിയദർശിനിനഗർപാർക്ക്‌, വള്ളക്കടവ്
 • കഴക്കൂട്ടംജംഗ്ഷൻ
 • വലിയതോപ്പ്ജംഗ്ഷൻ, വലിയതുറവാർഡ്‌
 • മരപ്പാലംജംഗ്ഷൻ, മുട്ടടവാർഡ്‌